top of page

Gedragscode vrijwilligers

  1. De vrijwilliger draagt zorg voor een omgeving, een sfeer en gedrag waarbij de gast zich veilig en gerespecteerd voelt.

  2. De vrijwilliger zal een zekere mate van afstand respecteren en dringt niet verder door in het privéleven van de gast dan functioneel noodzakelijk is.

  3. De vrijwilliger mag (met) de gast niet op zodanige wijze spreken en/of aanraken, dat deze woorden of aanraking naar redelijke verwachting als kwetsend en/of seksueel van aard ervaren zal worden.

  4. De vrijwilliger heeft de plicht de gast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de gast is betrokken, wordt nageleefd.

  5. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator.

  6. De vrijwilliger kan zich eventueel wenden tot de extern vertrouwenspersoon van Fietsmaatjes Amstelveen (zie bijlage Vertrouwenspersoon).

  7. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

  8. Soms zijn er situaties waar de gedragscode niet (direct of indirect) in voorziet. Ook kan er twijfel zijn over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen. Het ligt dan binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen én zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.

bottom of page