top of page

Beleidsplan 2021-2023

Stichting Fietsmaatjes Oosterhout

 

Het opzetten van een vrijwilligersorganisatie voor het veilig en verantwoord duofietsen met mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.

 

Mei 2021

 

Inhoud:

Inleiding

Waar willen we een oplossing voor bieden?

Hoe ziet de oplossing eruit?

De doelgroep

Doelstellingen voor de periode 2021-2023

- Zorgen voor voldoende bekendheid bij zowel potentiële vrijwilligers als potentiële gasten

- Zorgen voor bekendheid in het netwerk

- De rol van de coördinatoren

- Werven, selecteren, trainen en begeleiden van de vrijwilligers

- Intake van de gasten

- Zorgen voor voldoende kwaliteit duofietsen

Organisatie

Algemene gegevens Stichting Fietsmaatjes Oosterhout

Financiën

 

Inleiding

Het doel van Fietsmaatjes Oosterhout is om zoveel mogelijk mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen de mogelijkheid te geven om op een actieve manier buiten te zijn en te genieten van de gezelligheid van het samen fietsen. Fietsmaatjes Oosterhout is ontstaan op initiatief van Margot Pelders-Wijngaard en Jeanette In den Kleef-van den Heijkant, snel aangevuld door zes andere enthousiastelingen. Het beoogde bestuur is door Fietsmaatjes Nederland begeleid in de opstart. De stichting Fietsmaatjes Oosterhout is in mei 2021 opgericht. In de fase vóór het fietsen is de Stichting nu bezig met het opzetten van een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie, het laten groeien van het netwerk en het werven van de noodzakelijke fondsen.

 

Waar willen wij een oplossing voor bieden?

Bijna de helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. In Oosterhout zal dit niet anders zijn. 1 op de 11 ouderen geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 500.000 mensen. Zij missen onder andere vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegte, missen gezelligheid en iemand om zich mee verbonden te voelen. Dat gevoel van eenzaamheid is sterk gerelateerd aan het niet meer buiten de deur komen. Zonder hulp komt de oudere vaak sowieso niet heel ver meer. Daarnaast hangt het ook sterk samen met het gemis van een praatje. Vrienden en bekenden zijn er minder en wonen niet altijd in de buurt. Maar ook een spontaan gesprek met een onbekende komt steeds minder voor. Daarnaast zorgen lichamelijke beperkingen voor minder beweging. Van de groep 65-74-jarigen beweegt bijna 44% onvoldoende en van de 75-plussers is dat bijna 54%. Dat terwijl er een aantal belangrijke redenen zijn om te blijven bewegen:

- Bewegen vertraagt de processen van het ouder worden.

- Bewegen houdt gezond en vitaal.

- Bewegen geeft een positief gevoel.

Dat geldt zeker voor bewegen in de buitenlucht.

Van deze groep is er een groot aantal dat best actiever zou willen zijn, maar dat niet meer zelfstandig kan. Vrijwilligers die met hen naar buiten gaan, kunnen dat mogelijk maken.

 

Hoe ziet de oplossing eruit?

De “gast” gaat fietsen met een vrijwilliger op een duofiets: dit maakt het mogelijk voor diegene die niet meer zelfstandig kan fietsen om, ook met beperkte fysieke mogelijkheden, actief te zijn. Door het niet meer zelf te hoeven sturen en minder inspanning (door het meetrappen van de vrijwilliger en de elektrische ondersteuning) te hoeven leveren, kan de gast toch weer gaan fietsen. Het naast elkaar zitten op de duofiets nodigt uit tot het maken van een praatje. Vaak komen oude herinneringen boven, al dan niet door het bezoeken van, voor de deelnemer, bekende plaatsen. De gast en de vrijwilliger zien het fietsen als een uitstapje, waarbij gast en vrijwilliger in de loop van de tijd vaak een band opbouwen. Door het regelmatig fietsen verbetert de conditie van de gast. Waar de vrijwilliger in eerste instantie misschien maar een half uur met de gast fietst, neemt dat in veel gevallen toe tot een uur of langer. Ook de vrijwilliger ervaart duofietsen als een leuke manier om actief te zijn in de buitenlucht. Dit geeft veel voldoening voor gast en vrijwilliger. Familieleden die mantelzorgtaken verrichten worden een beetje ontlast. Hoewel het ook mogelijk is dat de mantelzorger als vrijwilliger zelf fietst. Al met al is de beschikbaarheid van een groep getrainde vrijwilligers die veilig en verantwoord met deze groep wil en kan gaan fietsen, één van de belangrijkste randvoorwaarden om dit duofietsen mogelijk te maken. De interactie tussen gast en vrijwilliger zien wij hierbij als een belangrijke voorwaarde voor het succes. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goede match tussen gast en vrijwilliger, waar de wensen van beide in worden meegenomen. Hoewel gasten niet zelf sturen, kunnen zij prima aangeven waar zij naartoe willen fietsen of wat zij willen zien. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij de kleine dingen, bijvoorbeeld door zelf richting aan te geven of op het knopje van het stoplicht te drukken. Van Fietsmaatjes in andere gemeenten horen wij dat de gasten deze betrokkenheid erg waarderen.

 

De doelgroep

De doelgroep van het project is de groep van ouderen die niet meer zelfstandig kan fietsen. Wij kiezen er bij de start voor ons te beperken tot ouderen die nog zelfstandig wonen. We maken deze keuze omdat veel verzorgingshuizen in onze gemeente beschikken over eigen duofietsen.

Daarnaast is er nog een groep jongere mensen, met een zodanig fysieke- of mentale beperking dat ook zij niet zelfstandig kúnnen , maar wel graag zouden wíllen fietsen.

In de praktijk is de laatste groep kleiner dan de eerste.

 

Doelstellingen voor de periode 2021-2023

 

Zorgen voor bekendheid bij het netwerk

We gaan kennismaken met relevante organisaties zoals de wethouder met WMO in de portefeuille, het maatschappelijk werk, ouderenorganisaties, de samenwerkende huisartsen en fysiotherapeuten.

 

Zorgen voor voldoende bekendheid bij zowel potentiële vrijwilligers als potentiële gasten

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de potentiële deelnemers (gasten) en hun omgeving weet hebben van de activiteiten van Fietsmaatjes Oosterhout. Daarnaast draagt publiciteit ook bij aan het werven van nieuwe vrijwilligers (maatjes). De duofiets zelf is een belangrijk instrument voor de werving van deelnemers en vrijwilligers. Als mensen een duofiets zien fietsen, worden ze getriggerd: “Hé ik wist niet dat dit bestond. Hoe werkt het?”. Belangrijk is een duidelijk herkenbaar logo van Fietsmaatjes op de duofiets. Het verspreiden van flyers en posters op plaatsen waar de doelgroep komt, blijft een belangrijke manier om deze te bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld locaties van sociale wijkteams en de praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Artikelen in lokale media bieden een groot bereik en wij zullen deze PR-mogelijkheden benutten waar mogelijk. We hebben een website en daarnaast willen we aanwezig zijn op Facebook, LinkedIn en Instagram. Tot slot zullen we zorgen dat we zoveel mogelijk aanwezig zijn op relevante lokale evenementen. Thema’s zijn: ouderen, fietsen, gezondheid, eenzaamheid.

 

De rol van de coördinatoren

We starten met 2 coördinatoren vanaf één stallingsplek. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor die locatie en het aanspreekpunt voor de vrijwilligers die vanaf die locatie fietsen. De coördinator helpt actief mee met het verder ontwikkelen van Fietsmaatjes op die locatie, door het werven van en het voeren van intakegesprekken met vrijwilligers en gasten. De coördinator kan bepalen wat de voorwaarden zijn waarop gasten en vrijwilligers veilig en verantwoord kunnen fietsen. De coördinator begeleidt gasten en vrijwilligers bij het tot stand komen van fietsafspraken. Dit wordt ondersteund door een centrale rittenadministratie.

 

Werven, selecteren, trainen en begeleiden van de vrijwilligers

Vrijwilligers die gaan fietsen met gasten zijn de basis voor de organisatie van Fietsmaatjes Oosterhout. Met potentiële vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd, om hun motivatie en geschiktheid vast te stellen. Een proefrit maakt deel uit van de procedure. Alle vrijwilligers moeten akkoord gaan met de Gedragscode vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op veel manieren geworven worden. Naast mond-tot-mondreclame zal gebruik gemaakt worden van de lokale media, Facebook, LinkedIn en Instagram. Er zal samen worden gewerkt met welzijnsorganisaties en Oosterhout Voor Elkaar. De belangrijkste doelgroep voor het werven van vrijwilligers is de groep van recent gepensioneerden, die al eerder vrijwilligerswerk hebben gedaan. Eén keer per jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd.

 

Intake van de gasten

Nadat de potentiële gast zich bij ons heeft aangemeld wordt er door een coördinator een afspraak gemaakt om kennis te maken. Tijdens dit gesprek, aan de hand van een intake-formulier, zal worden vastgesteld of de gast in staat is gebruik te maken van onze duofiets. De verwachtingen en mogelijkheden van de gast zijn van belang voor het vinden van het geschikte maatje. De gast zal per rit een kleine financiële bijdrage doen (tussen 3 en 5 euro).

 

Zorgen voor voldoende kwaliteit duofietsen

We willen gebruik gaan maken van de duofietsen van Van Raam. De aandrijving van de gast en van de vrijwilliger zijn daarbij volledig gescheiden: ieder kan op zijn eigen niveau trappen. We zullen per fiets twee accu’s gebruiken om 3 keer per dag een rit te kunnen maken. Met deze fiets heeft Fietsmaatjes in andere gemeenten goede ervaringen. De fietsen zullen in het verzorgingsgebied veilig gestald worden op een voor de vrijwilligers goed bereikbare plaats. De fietsen zullen wekelijks gecheckt worden door onze technische beheerder. Daarnaast zullen we een onderhoudscontract sluiten met een plaatselijke fietsenmaker.

 

Organisatie

De Stichting Fietsmaatjes Oosterhout is een zelfstandige organisatie, niet gebonden aan enige andere organisatie. De bestuursleden worden niet bezoldigd en verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Er is wel een vergoeding voor noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de Stichting. De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. De activiteiten van de stichting worden alle geïnitieerd door de stichting zelf en dienen feitelijk, en volgens de regelgeving 90% of meer, het algemeen belang. De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door het publiceren van de benodigde documenten op haar website. Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

 

Bestuur:

Paul-Peter Lambooij, voorzitter

Henriette Verkooijen-van den Heijkant, penningmeester

Julia Folmer, secretaris

Margot Pelders-Wijngaard, coördinator

Jeanette In den Kleef-van den Heijkant, coördinator

Anne-Marie van ’t Veer-Macco, communicatie

Sophie Pelders, website en social media

 

Algemene gegevens Stichting Fietsmaatjes Oosterhout

Adres: Marinus de Jongstraat 5, 4904 PK Oosterhout

Website: fietsmaatjesoosterhout.nl

E-mailadres: info@fietsmaatjesoosterhout.nl

RSIN: volgt

KvK: 83030824

Bankgegevens: NL30 RABO 0369864395

 

Financiën

De stichting start zonder enig kapitaal. Dit betekent dat wij onze activiteiten pas echt kunnen starten als de financiering rond is.

Deelnemers betalen een kleine bijdrage voor elke rit die zij maken. Maar naar verwachting zal dit minder dan 10% van de totale kosten dekken.

De stichting heeft zich als doel gesteld om in 2021 de ANBI-status verkregen te hebben. Hiermee is de voorwaarde geschapen voor het aanvragen van subsidies en het werven van donateurs (de betrokken wethouder van Oosterhout heeft steun uitgesproken voor dit project, wat ook zal helpen bij de fondsenwerving).

De stichting verwacht het grootste deel van de benodigde middelen te kunnen financieren met subsidies van fondsen. Aangevuld met bijdragen van bedrijven, particulieren en de gemeente.

bottom of page